Wie zijn wij

Status en organisatiestructuur

De stichting draagt de naam Stichting Moslimjongeren en is gevestigd in de gemeente Utrecht. Stichting Moslimjongeren is sinds 9 februari 2005 officieel ingeschreven als stichting bij de Kamer van Koophandel Utrecht. Onze stichting is een non-profit organisatie en wordt gedreven door vrijwilligers. Wij worden tot op heden slechts gefinancierd door donaties en giften van mensen. SMJ heeft een bestuur die bestaat uit een viertal bestuursleden die elk hun eigen deeltaak hebben. Tenslotte  zijn er vele vrijwilligers die ieder op hun eigen wijze een steentje bijdragen aan de verschillende activiteiten.

Doelstellingen

SMJ heeft de volgende doelstellingen:

  • Het in kaart brengen van maatschappelijke en persoonlijke problemen van moslimjongeren om vervolgens naar passende oplossingen te zoeken.
  • Het begeleiden van jongeren en hen helpen om volwaardige burgers te zijn binnen de gemeenschap.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

SMJ tracht haar doelstellingen te verwezenlijken door onder meer:

  • religieuze en maatschappelijke activiteiten te ontplooien die zowel educatief als ontspannend van aard zijn.
  • de stichting te laten functioneren als een orgaan dat voor de moslimjongeren vertrouwd is en dat voor andere instellingen, organisaties en stichtingen een aanspreekpunt vormt.
  • samen te werken met andere stichtingen, organisaties en instellingen die dezelfde doelstellingen betrachten.